Ogłoszenie – Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2023 rok

PORZĄDEK OBRAD

Walnego Zebrania Sprawozdawczego UKS Lechia Dzierżoniów zwołanego w dniu

19 czerwca 2024 r, o godz. 19 30 -I termin, o godz. 19 45 – II termin

1.Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia UKS Lechia Dzierżoniów oraz przywitanie

Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, uczestników Walnego zebrania i zaproszonych gości – Prezes Sylwia Ganowicz-Kotus

2.Przedstawienie i zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad

3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta obrad

4. Powołanie komisji – Przewodniczący obrad

a) mandatowej

b) uchwał i wniosków

c) skrutacyjnej /w przypadku głosowania tajnego/

5.Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Klubu UKS Lechia , w tym sprawozdania finansowego – Prezes Sylwia Ganowicz-Kotus

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

7. Dyskusja nad sprawozdaniami

8. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej

9. Powołanie członka Komisji Rewizyjnej.

10. Przedstawienie i rozpatrzenie odwołań skierowanych do Walnego Zebrania Członków

11. Sprawy różne

12. Przyjęcie uchwał i wniosków

13. Zakończenie zebrania

 

REGULAMIN OBRAD

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków UKS Lechia Dzierżoniów zwołanego w dniu 19 czerwca 2024 r.

1. Walne Zebranie rozpoczyna obrady o godz. 19 30 w dniu 19 czerwca 2024 r. w pierwszym terminie, a w przypadku braku wymaganej frekwencji (1/2 członków uprawnionych do głosowania), w drugim terminie (bez względu na liczbę obecnych) o godz. 19 45 w dniu 19 czerwca 2024 r.

2. W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym uczestniczą członkowie posiadający mandat na Zebranie Sprawozdawczym UKS „Lechia” Dzierżoniów.

3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.

4. Głosowanie odbywa się poprzez podniesienie mandatu /w przypadku głosowania tajnego – poprzez oddanie kartki/.

5. Walne Zebranie dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym:

a. Komisji Mandatowej;

b. Komisji Uchwał i Wniosków;

c. Komisji Skrutacyjnej /w przypadku głosowania tajnego/.

6. Wszystkim uczestnikom Walnego Zebrania przysługuje prawo głosu. Głos udziela Przewodniczący Zebrania. Czas trwania wystąpienia nie powinien przekroczyć 5 minut, natomiast w ramach repliki 2 minuty. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.

7. Przewodniczący Walnego Zebrania może odebrać prawo głosu, jeżeli wystąpienie przekracza limit czasu lub nie licuje z powagą obrad.

8. Przebieg Walnego Zebrania jest protokołowany.

9. Regulamin wchodzi w życie po uchwaleniu go przez Walne Zebranie Członków.